plakat konfrontacje 2015 mniejszyORGANIZATOR:

Kętrzyńskie Centrum Kultury
Ul. Sikorskiego 24a
11-400 Kętrzyn
tel./fax. 089 7512553
e-mail: s.szuszczewicz@kck.ketrzyn.pl

MIEJSCE I TERMIN:

20 czerwca 2015
Amfiteatr, ul. Kajki 2

UCZESTNICY:

Do udziału w „KONFRONTACJACH” zapraszamy muzyków amatorów -zespoły ośrodków
kultury oraz zespoły działające samodzielnie. „KONFRONTACJE” są przeglądem
dokonań muzycznych zespołów grających ogólnie pojętą muzykę rockową.

ZGŁOSZENIA:

Wypełnioną kartę zgłoszenia oraz opisaną (wykonawca, tytuły) płytę CD,
zawierającą nagrania 3 utworów należy przesłać do dnia 12 czerwca 2015 na
adres:

Kętrzyńskie Centrum Kultury, ul. Sikorskiego 24a , 11-400 Kętrzyn.
(z dopiskiem „KONFRONTACJE”)

Nagrania 3 utworów i wypełnioną kartę zgłoszenia można także przesłać drogą
elektroniczną na adres: konfrontacje@kck.ketrzyn.pl

Powołana komisja ( po przesłuchaniu nadesłanych materiałów) dokona wyboru
zespołów, które wezmą udział w przeglądzie.
O werdykcie komisji zakwalifikowane zespoły zostaną powiadomione do dnia 13
czerwca 2015 r.

ZASADY PREZENTACJI:
Łączny czas prezentacji jednego zespołu nie może przekroczyć 20 min, zespół
prezentuje maksymalnie 4 utwory. Czas przygotowań wliczany będzie w czas
prezentacji.

OCENA:
Oceny zespołów dokona jury powołane przez organizatora. Werdykt jury jest
ostateczny i nie podlega odwołaniu.

NAGRODY:

Jury przyzna następujące nagrody:
I miejsce – 1000 PLN
II miejsce – 600 PLN (organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału
nagród)
III miejsce – 400 PLN

AKREDYTACJA:

Zespoły zakwalifikowane do udziału w przeglądzie ponoszą koszty akredytacji
w wysokości 10 zł od każdego członka zespołu. Wpłat można dokonać
w dniu przeglądu w biurze festiwalowym lub na konto
Kętrzyńskie Centrum Kultury
Bank PEKAO S.A.
07 1240 5774 1111 0000 5724 7263
z dopiskiem „KONFRONTACJE” i okazać potwierdzenie przelewu.

Koszty podróży pokrywają instytucje delegujące lub sami uczestnicy.

Organizator zapewnia wykonawcom:
– podstawowy backline
– profesjonalną aparaturę nagłaśniającą
– oświetlenie
– ciepły posiłek

Wszelkich dodatkowych informacji udziela
Sławek Szuszczewicz , Kętrzyńskie Centrum Kultury, tel. 089 751 25 53
e-mail: s.szuszczewicz@kck.ketrzyn.pl

Harmonogram imprezy:

14:00 – spotkanie organizacyjne
14:10 – próby akustyczne
16:00 – otwarcie imprezy,
przesłuchania konkursowe,
ogłoszenie wyników
20:00 – koncert zespołu CLOCK MACHINE
21:00 – koncert zespołu TRZYNASTA W SAMO POŁUDNIE

Wszelkie kwestie sporne niezawarte w regulaminie rozstrzyga organizator
DO POBRANIA:
KARTA ZGŁOSZENIA
http://kck.ketrzyn.pl/…/kArtA%20zgLoSzenIa%20-%20konfRonTaC
REGULAMIN
http://kck.ketrzyn.pl/…/konfRonTaCje%202015%20-%20regulamin