Deklaracja dostępności

ZOBOWIĄZANIE DO ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Kętrzyńskie Centrum Kultury w Kętrzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://it.ketrzyn.pl.

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:

Kętrzyńskie Centrum Kultury , ulica Generała Władysława Sikorskiego 24A,
11-400 Kętrzyn, telefon 089 7512553, e-mail: biuro@kck.ketrzyn.pl adres strony: www.kck.ketrzyn.pl w tym:
– Punkt Informacji Turystycznej, ulica Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 11-400 Kętrzyn , telefon 089 7514765 , e-mail: it@it.ketrzyn.pl, adres strony : www.it.ketrzyn.pl

DATA PUBLIKACJI I OSTATNIEJ ISTOTNEJ AKTUALIZACJI

1. Data publikacji strony internetowej https://it.ketrzyn.pl : 2012-05-10
2. Data ostatniej istotnej aktualizacji https://it.ketrzyn.pl : 2015-04-15

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.
Niezgodności:
1. Linki są wyróżnione wyłącznie kolorem. Nie ma dodatkowego zaznaczenia umożliwiającego ich rozpoznanie przez osoby nierozróżniające kolorów.
2. Elementy umożliwiające rozwinięcie menu nie zawierają opisu przeznaczonego
dla programów odczytu ekranu użytkowanych przez osoby z  niepełnosprawnościami.
3. Niektóre fotografie nie posiadają opisów alternatywnych.
4. Materiały filmowe umieszczone na stronie nie posiadają napisów audiodeskrypcji ani treści alternatywnych.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI ORAZ METODA PRZYGOTOWANIA

1. Data sporządzenia deklaracji: 2021-03-30
2. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW

1. Na stronach internetowych można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
2. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po stronie
za pomocą klawisza Tab.
3. Na stronach kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.
4. Graficzne przeglądarki internetowe oferują możliwość powiększenia lub pomniejszenia widoku wyświetlanej strony poprzez odpowiednią kombinację klawiszy.
Firefox, Chrome, Internet Explorer CTRL oraz + aby powiększyć widok,
CTRL oraz – aby pomniejszyć widok. Opera, SHIFT oraz + aby powiększyć widok, SHIFT oraz – aby pomniejszyć widok.

DANE KONTAKTOWE, INFORMACJE ZWROTNE ORAZ INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY DOTYCZĄCEJ SKARG

1. W przypadku problemów z dostępnością stron internetowych prosi się o kontakt na adres: biuro@kck.ketrzyn.pl lub telefon 089 751 2553 fax 089 751 2238
2. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.
3. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia cyfrowej dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Można żądać udostępniania informacji w formie alternatywnej, na przykład odczytania cyfrowo niedostępnego dokumentu, opisania filmu nieposiadającego audiodeskrypcji.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej, której dotyczy żądanie, a także sposób kontaktu preferowanego przez osobę zgłaszającą żądanie. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodną dla niej formę przedstawienia tej informacji.
4. Kętrzyńskie Centrum Kultury zrealizuje żądanie nie później niż w ciągu 7 dni.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, Centrum niezwłocznie poinformuje zgłaszającego żądanie o tym, kiedy realizacja będzie możliwa. Przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Centrum może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

5. W przypadku, gdy Centrum odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie  https://www.rpo.gov.pl/content/

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Punkt Informacji Turystycznej to nie wyodrębniony lokal użytkowy znajdujący się na wysokim parterze budynku przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 10 w Kętrzynie. Do lokalu jest wejście po schodach na zewnątrz budynku. Wejście dla osób niepełnosprawnych jest wyposażone w platformę przyschodową. Lokal nie jest wyposażony w toalety dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu przed budynkiem brak jest miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do obiektu można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. W lokalu nie zainstalowano pętli indukcyjnych ani głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W obiekcie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.