RODO

W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – (dalej: Rozporządzenie), zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych bezpośrednio od Pani/Pana
za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej https://kck.ketrzyn.pl/formularz-akredytacyjny lub formularza przekazanego bezpośrednio Administratorowi jest Kętrzyńskie Centrum Kultury z siedzibą przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 24A w Kętrzynie (11-400).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
Ewelina Marcinowska
e-mail: kck.iod@miastoketrzyn.pl
telefon: 89 752 05 30
Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO w celu:
a) wydania akredytacji,
b) organizacji wydarzenia,
c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z ustawą
z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty, które przetwarzają Pani/ Pana dane osobowe w imieniu KCK na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), dostawcy usług wspierających działania Administratora oraz organy administracji publicznej (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego).
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych lub podanie danych niepełnych będzie skutkować odmową wydania akredytacji na wydarzenie.
9. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.
10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.